Szecherezada

39 tekstów – auto­rem jest Szeche­reza­da.

* * *

Ręce nie drżą
Ser­ce? może trochę skołatane
Złość opadła i cofnęła się do 
Te­go momentu

Two­je spojrzenie
Ta­kie spokojne
Ta­kie intensywne
Czy nie widziałam wcześniej twoich oczu?

Chy­ba wcześniej nie pat­rzyłam na 
Two­je usta
Lek­ko uśmie­chnięte, intrygujące
Twar­de? Miękkie?

Chcę uciec ale wcześniej
Muszę spy­tać o to 
Spojrzenie
Nie po­winieneś tak patrzeć 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 grudnia 2015, 19:14

"Gdy Bóg za­myka drzwi, gdzieś in­dziej ot­wiera okno"

Szu­kam wciąż te­go ok­na bo jak tyl­ko ja­kieś znajdę to oka­zuje się zak­ra­towa­ne, za­muro­wane, al­bo pro­wadzi w pus­tkę bądź gówno. Stoję więc pośrod­ku, tar­ga­na prze­ciąga­mi, a nie pod­dam się na ty­le żeby usiąść, sku­lić się i od­grodzić od świata. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 grudnia 2014, 14:38

Samozniszczenie

Nie ot­worzę ci jut­ro drzwi gdy za­pukasz. Nie od­biorę twoich te­lefonów, nie od­po­wiem na smsy. Nie us­po­koję cię, gdy, kiedy w końcu sam ot­worzysz so­bie drzwi, przeszu­kasz mie­szka­nie i mnie w nim [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 10 grudnia 2014, 17:54

* * *

Ko­lej­ne je­denaście dni, które nau­czyły mnie, że je­dyny sposób aby zacho­wać Cię w moim ser­cu, gdzieś na dnie, to pożeg­nać się z Tobą nieod­wra­cal­nie. Nie będziesz mi już przy­pomi­nał, że tam­ten nasz [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 9 fiszek • 22 sierpnia 2014, 10:48

Miłość do Ciebie

Cały czas tam jest,
ale ja wciąż na no­wo
ją odnajduję

Sie­dzi głęboko
ale gdy sie poruszę
drga na powierzchni

Du­si mnie siłą
tęskno­ty, która jest jej
nieodłączna...

Skąd sie tam wzięła?
Kto poz­wo­lił jej zabrać
część me­go serca?

Dlacze­go Ty wciąż
tam jes­teś mi­mo, że ja
ka­załam odejść

Odejdź i zabierz
to co stworzyłeś, tamtą
Miłość do Ciebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 lipca 2014, 11:19

Mi­mo wszys­tko dob­ro na świecie
za­leży tyl­ko od NAS 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2014, 20:17

Mit opowiedziany na nowo

Or­feusz naj­bar­dziej na świecie kochał mu­zykę i swoją żonę Eury­dykę. Miłował ją tak bar­dzo jak tyl­ko człowiek pot­ra­fi, z całko­witym od­da­niem ciała i duszy. Całą potęgę te­go uczu­cia prze­lewał w mu­zykę tak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 1 marca 2014, 20:46

Jak wiele trze­ba przeżyć by przes­tać chcieć żyć dalej? 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 27 grudnia 2013, 15:04

W ta­kich chwi­lach jak ta wątpię i jed­nocześnie wierzę w is­tnienie Nieba.
Bo nie może is­tnieć nic piękniej­sze­go, dos­ko­nal­sze­go, niż teraz.
A jed­nak gdzieś mu­si być kraina, która stworzyła Ciebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 grudnia 2013, 20:12

Wiem, że gdzieś jesteś...

...czuję Two­je myśli, każde­go dnia mus­kające mnie de­likat­nie, jak wiatr ze Wscho­du... Widzę Cię ty­mi ocza­mi, które zwą ser­cem, bądź wyob­raźnią. Cza­sami tęskno­ta rwie mój od­dech na strzępy, chwy­ta za gardło, ale... [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 18 października 2013, 21:51
Szecherezada

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szecherezada

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 kwietnia 2017, 14:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ręce nie drżą Ser­ce? może [...]

6 grudnia 2015, 19:18Szecherezada sko­men­to­wał tek­st Ręce nie drżą Ser­ce? może [...]

6 grudnia 2015, 19:16M44G sko­men­to­wał tek­st Ręce nie drżą Ser­ce? może [...]

6 grudnia 2015, 19:14Szecherezada do­dał no­wy tek­st Ręce nie drżą Ser­ce? może [...]

20 grudnia 2014, 14:38Szecherezada do­dał no­wy tek­st Gdy Bóg za­myka drzwi, [...]

10 grudnia 2014, 17:54Szecherezada do­dał no­wy tek­st Samozniszczenie

11 listopada 2014, 17:50Lacrimas sko­men­to­wał tek­st Kolejne je­denaście dni, które [...]

5 listopada 2014, 18:27Szecherezada sko­men­to­wał tek­st PRZYZWYCZAJENIE ? 

8 września 2014, 16:49Szecherezada sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słów za­bija wyob­raźnię [...]